بذر پیازچه

8,000 تومان

مقدار بذر در هر بسته: 4 گرم

دمای مناسب جوانه زنی: 21 تا 27 درجه سانتی گراد

دوره زندگی: 2-1 ساله

ارسال گلخانه یار از 2 روز کاری دیگر

موجود

بذر پیازچه

8,000 تومان