سوسک برگخوار صنوبر

Chrysomela populi

 

خانواده: Chrysomelidae

 

حشره كامل و لاروهاي سوسک برگخوار صنوبر از آفات درجه اول درخت صنوبر می باشند.

شکل شناسی

 

طول بدن حشره کامل: 12-8 میلیمتر

به شکل بیضی کشیده و در سطح پشتی برآمده و محدب می باشد.

سـر و گـردن و پاهـاي حشره تیره و بالپوش ها قرمز نارنجی با لکه سیاه رنگی در انتها می باشد.

 

سیکل زندگی

 

 تخم: (دسته 58-40 تایی) سطح زیرین و رویی برگ و گاهی روی تنه درخت

لارو: دارای 3 سن لاروی می باشد.

 پیش شفیره و شفیره: روی ساقه و سطح زیرین برگ

 حشره کامل: 1 نسل، در بعضی مناطق 3-2 نسل

زیست شناسی

 

 

شما این بخش رو کامل کنید

 

شما با ارسال توضیحات تکمیلی ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

 

 

گیاهان میزبان

 

سوسک برگخوار صنوبر، درخت صنوبر را جهت تغذیه ترجیح می دهد.

 

اما در صورت نبود میزبان مرجح از بید نیز تغذیه می کند.

 

خسارت

 

لاروها از سطح زیرین برگها تغذیه می کنند، فقط برگ های تازه جوانه زده خورده می شود.
لاروها روی شاخه های انتهایی و برگ های جوان در شاخه های جانبی متمرکز است.

کنترل بیولوژیک

 

سن شکارگر 

Picromerus bidens

 

 

 

 

روش های کنترل

 

شما این بخش رو کامل کنید

 

شما با ارسال توضیحات تکمیلی ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

 

 

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال توضیحات تکمیلی ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.