سوسک برگخوار صنوبر

Chrysomela populi

 

خانواده: Chrysomelidae

 

حشره كامل و لاروهاي سوسک برگخوار صنوبر از آفات درجه اول درخت صنوبر می باشند.

شکل شناسی

طول بدن حشره کامل: 12-8 میلیمتر

به شکل بیضی کشیده و در سطح پشتی برآمده و محدب می باشد.

سـر و گـردن و پاهـاي حشره تیره و بالپوش ها قرمز نارنجی با لکه سیاه رنگی می باشد.

 

سیکل زندگی

1- تخم: (دسته 58-46 تایی) سطح زیرین و رویی برگ و گاهی روی تنه درخت

2- لارو: دارای 3 سن لاروی می باشد.

3- پیش شفیره و شفیره

5- حشره کامل: 1 نسل، در بعضی مناطق 3-2 نسل

گیاهان میزبان

 

سوسک برگخوار صنوبر، درخت صنوبر را جهت تغذیه ترجیح می دهد.

 

اما در صورت نبود میزبان مرجح از بید نیز تغذیه می کند.