شته پنبه یا شته جالیز

Aphis gossypii

 

این گونه بسیار پلی فاژ بوده و در جالیزکاری های ایران یکی از گونه های مهم و خسارت زا می باشد. 

 

شکل شناسی

 

طول بدن حشره : 2.2 _ 1.2 میلیمتر

رنگ بدن در افراد بدون بال معمولا زرد و یا سبز تیره است. فرمهای بالدار به رنگ سبز تا سبز تیره با شاخکهای کوتاه هستند که طول آنها هم اندازه طول بدن است. 

سیکل زندگی

 

شما این بخش رو کامل کنید

شما با ارسال توضیحات تکمیلی ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

 

حشره کامل: 20 الی 23 نسل در سال

زیست شناسی

 

این آفت زمستان را به صورت ماده های بی بال زیر علفهای هرز سپری می کند. این آفت به صورت بکرزایی اجباری تولید مثل می کند.

 

گیاهان میزبان

 

خانواده (تیره) کدوئیان: کدو، خیار، خربزه، هندوانه، طالبی و …

خانواده (تیره) پنیرکیان: پنبه، بامیه، ختمی و …

بادمجان، گوجه فرنگی، کنجد، توتون

خسارت

 

آفت در پشت برگها متمرکز شده و به مرور زردی در بوته ها عارض می گردد. این آفت در انبوهی بالا می تواند سبب خشک شدن کامل بوته ها گردد

ناقل بیماری های ویروسی

کنترل بیولوژیک

 

 Hippodamia novemnotata

Coccinella septempunctata

Chrysoperla carnea

….

 

روش های کنترل

 

 

استفاده از ارقام مقاوم

 

 

 

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال توضیحات تکمیلی ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.