کنه تارعنکبوتی

تریپس

مگس خربزه

کفشدوزک خربزه

مگس جالیز

سرخرطومی جالیز

پروانه کله مرده

مگس مینوز

کرم سفید ریشه

کرم مفتولی