چای کوهی

رازیانه

خشخاش

گلپر

باریجه

زیره سیاه

گشنیز

خردل

پروانش صغیر

آنسونیا (آسونگیا)

پروانش (پریوش)

سداب