گلخانه

گلخانه

گلخانه به ساختمانی اطلاق می شود که با مواد شفاف برای عبور نور طبیعی جهت رشد و نمو گیاهان پوشانده شده است. این ساختمان معمولا به طور مصنوعی گرم می شود.