روش های کشت

بذر

تغذیه

عوامل محیطی

کمبود و بیشبود عناصر

مواد تنظیم کننده رشد