مکان یابی محل احداث گلخانه

توپوگرافی گلخانه

محل احداث گلخانه باید تا حد امکان مسطح باشد.

همچنین شیب باید به نحوی باشد که امکان زه­کشی مناسب آب های سطحی را فراهم نماید.

پیش بینی فضای توسعه

علاوه بر مساحت نهایی گلخانه و ساختمانهای (تاسیسات، سردخانه، انباری، دفترکار و نگهبانی و …) در نهایت فضای اضافی برای توسعه گلخانه و  احتیاجات پیش بینی نشده باید در نظر گرفته شود.