معرفی مهندس آرش ساعدی

 

1. طراحی و ساخت سیستم های کشت علوفه هیدروپونیک (جهت تعلیف دام) در هر ظرفیت، متناسب با هر اقلیم

2. تامین کودهای تخصصی هیدروپونیک (پک های خانگی – سبزی، صیفی، توت فرنگی – و عمده گلخانه ای)

3. تامین تجهیزات اندازه گیری تخصصی گلخانه (مولتی پارامتر هانا برای اندازه گیری همزمان فاکتورهای EC، pH، TDS و دما)

4. طراحی و اجرای دیوار سبز (زینتی، خوراکی و تصفیه زیستی)

5. ساخت گلخانه های استاندارد با تیم تخصصی

6. تامین دام های نژاد خالص