گندم

M1113
M1113

گندم

گندم

گندم معمولی (Triticum aestivum) دارای مقدار بسیار زیادی مواد غیرنیتروژنی(نشاسته و قند دکسترین)، مواد پروتئینی و آب می باشد. همچنین سلولز و مواد معدنی اندکی در دانه گندم وجود دارد.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.