گیاهان دارویی

M158

سرخارگل

M157

چای کوهی

M228

رازیانه

M229

خشخاش

M230

گلپر

M231

باریجه

M232

زیره سیاه

M387

گشنیز

M388

خردل

M389

پروانش صغیر

M390

آنسونیا (آسونگیا)

M391

پروانش (پریوش)

M392

سداب