گلخانه

M716
M714
M715
M717

گلخانه

گلخانه

گلخانه به ساختمانی اطلاق می شود که با مواد شفاف برای عبور نور طبیعی جهت رشد و نمو گیاهان پوشانده شده است. این ساختمان معمولا به طور مصنوعی گرم می شود.

شاسی سرد

M911

شاسی سرد

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما