کنترل بیولوژیک

M813

Amblyseius cucumeris

M816

Anystis baccarum

M831

Arilus cristatus

M832

Coleomegilla maculata

M830

Lebia grandis

M817

Orius minutus

M22

Perillus bioculatus

M814

Phytoseiulus persimilis

M15

Picromerus bidens

M829

Podisus maculiventris

M815

Stethorus gilvifrons

M1074

Trichopoda pennipes

M1073

Trissolcus basalis

کنترل بیولوژیک

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما