کنترل بیولوژیک

M15

Picromerus bidens

M22

Perillus bioculatus

M814

Phytoseiulus persimilis

M813

Amblyseius cucumeris

M816

Anystis baccarum

M815

Stethorus gilvifrons

M830

Lebia grandis

M817

Orius minutus

M829

Podisus maculiventris

M832

Coleomegilla maculata

M831

Arilus cristatus