پرورش شتر

M223

شتر دوکوهانه

M222

شتر یک‌کوهانه