کمبود پتاسیم در ذرت

M439

کمبود پتاسیم

M440

کلروز در حاشیه برگ

M441

کلروز برگ پایین، برگ ها سبز روشن

M442

کلروز و نکروز در برگ آسیب دیده 

کمبود پتاسیم

علائم کمبود پتاسیم:

کمبود پتاسیم باعث کوتاه شدن میانگره ها و کوتوله شدن گیاهان و از بین رفتن کلی رنگ سبز تیره شاخ و برگ می شود.

گیاهان آسیب دیده گوش‌های کوچکی تولید می‌کنند که اغلب نوک آن‌ها خیلی تیز و کمتر توسعه یافته است.

پتاسیم به راحتی از برگ های پیر به جوان حرکت می کند، بنابراین علائم کمبود ابتدا در برگ های پیر ظاهر می شود.

برگ های جوان تر که به طور فعال رشد می کنند، پتاسیم را از قسمت های قدیمی گیاه می گیرند، بنابراین برگ های جوان معمولا سبز و ظاهرا سالم می مانند.

علایم به صورت کلروز زرد کم‌رنگ بر روی نوک برگ‌های قدیمی شروع می‌شوند که بافت حاشیه‌ای را پوشش می‌دهند.

پس از کلروز، نکروز قهوه‌ای روشن رخ می‌دهد و کلروز و نکروز هر دو از حاشیه ها به سمت قاعده پیش می روند. کلروز حاشیه ای و نکروز برگ های مسن تر از علائم خاص کمبود پتاسیم است.

در شرایط کمبود شدید، نوارهای قرمز برجسته روی غلاف ساقه و برگ ایجاد می شود.


مراحل توسعه

مرحله اول: کمبود خفیف پتاسیم باعث توقف رشد، ساقه های نازک و شاخ و برگ سبز کم رنگ می شود.

مرحله دوم: وقتی کمبود ادامه پیدا می‌کند و شدیدتر می‌شود، کلروز حاشیه‌ای بر روی برگ‌های پیر از نوک برگ‌ها شروع می‌شود.

مرحله سوم: کلروز با نکروز قهوه ای کم رنگ همراه است. کلروز و نکروز هر دو از حاشیه ها به سمت قاعده پیش می روند و ورید میانی و بافت اطراف آن سبز کم رنگ باقی می ماند.

مرحله چهارم: در شرایط کمبود حاد، برگ های تحتانی آسیب دیده می سوزند و می میرند.


احتمال وقوع کمبود پتاسیم در

1. خاک های تشکیل شده از مواد اولیه کم پتاسیم.

2. خاک هایی با بافت سبک که در آن پتاسیم در اثر بارندگی شدید یا آبیاری زیاد شسته شده است.

3. خاک هایی که مواد آلی کمی دارند.

4. خاک هایی که در آنها نسبت Na:K ، Mg:K یا Ca:K گسترده است.

5. غلظت بالای بی‌کربنات در آب آبیاری.

6. خاک های اسیدی با pH کمتر از 6.0 .


مدیریت یکپارچه مواد مغذی

1. قبل از کاشت، خاک را تجزیه و تحلیل کنید تا میزان پتاسیم «در دسترس» در خاک اندازه گیری شود.

2. خاک های اسیدی/ قلیایی/ شور مشکل ساز باید احیا شوند.

3. قبل از کاشت، کودهای آلی را به خوبی اضافه کنید.

4. طبق توصیه آزمایش خاک، از نیترات پتاسیم، سولفات پتاسیم و یا کلرید پتاسیم در زمان کاشت یا قبل از کاشت استفاده کنید.

5. اگر کمبود پتاسیم در یک محصول دائمی ظاهر می‌شود، نمک‌های پتاسیم محلول مانند نیترات پتاسیم، سولفات پتاسیم یا کلرید پتاسیم را با آب آبیاری به کار ببرید. محلول پاشی این نمک‌ها معمولا توصیه نمی‌شوند چون به تعدادی از این محلول پاشی ها برای انجام الزامات محصول نیاز است.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما