کمبود نیتروژن در ذرت

M406

کمبود نیتروژن

M407

کمبود نیتروژن

M408

کلروز زرد کمرنگ با الگوی V شکل.

M409

نکروز قهوه‌ای از نوک برگ 

کمبود نیتروژن

علائم کمبود نیتروژن:

 

ذرت به شدت به کمبود نیتروژن حساس است. علائم کمبود حتی در شرایط کمبود خفیف نیز ظاهر می‌شوند. گیاهان دارای کمبود نیتروژن، کوتاه با ساقه‌های نازک و دوکی شکل و برگ‌های سبز روشن تا زرد، رشد می کنند.

گیاهان دارای کمبود به سختی یک بلال کوچک در هر بوته تولید می کنند و بلال ها به ندرت دارای دانه هایی به اندازه معمول هستند که منجر به کاهش شدید در عملکرد محصول می‌شود.

نیتروژن در گیاهان متحرک است و در شرایط کمبود به راحتی از برگهای مسن به برگهای جوان تر انتقال می‌یابد. علائم کمبود ابتدا ظاهر می شود و در برگ های مسن تر شدیدتر می شود.

اگر کمبود در مرحله جوانی محصول رخ دهد، کل گیاه به طور یکنواخت سبز کم رنگ تا زرد به نظر می رسد. در مراحل بعدی محصول، برگهای مسن تر زرد کم رنگ می شوند در حالی که برگ های جوان سبز باقی می مانند.

اگر کمبود ادامه پیدا کند و یا در مرحله گیاه بالغ تر، رخ دهد، کلروز زرد کمرنگ در نوک برگ‌های پیر ایجاد می‌شود و به سمت قاعده برگ در امتداد رگبرگ میانی با الگوی V شکل پیش می‌رود.

در گیاهان دارای کمبود کامل، برگ های جوان سبز کم رنگ، برگ های میانی زرد کم رنگ تا قهوه ای کم رنگ و برگ های پیر خشک، می توانند به طور همزمان ظاهر شوند.


مراحل توسعه

مرحله اول: در کمبود خفیف، کل گیاه به طور یکنواخت به رنگ سبز روشن به نظر می رسد.

مرحله دوم: اگر کمبود شدید شود، کلروز زرد کم رنگ در نوک برگهای پیر شروع می‌شود و به سمت پایه در امتداد رگبرگ میانی با الگوی V شکل پیش می‌رود.

مرحله سوم: نکروز قهوه‌ای از نوک برگ شروع می‌شود و به سمت پایه برگ پیش می‌رود.

مرحله چهارم: برگ‌های پیر و آسیب دیده به رنگ قهوه‌ای کم رنگ در می‌آیند و می‌میرند.


احتمال وقوع کمبود نیتروژن در

1. خاک هایی که مواد آلی کمی دارند.

2. خاک های شنی با بافت سبک که در اثر بارندگی شدید یا آبیاری زیاد شسته شده اند.

3. خاک های فرسوده شده توسط کشت فشرده.

4. شرایط غرقابی.

5. خاک های اسیدی با pH کمتر از 6

6. خاک های قلیایی با pH بیشتر از 8


مدیریت یکپارچه مواد مغذی

1. قبل از کاشت، خاک را تجزیه و تحلیل کنید تا مقدار نیتروژن “در دسترس” در خاک را اندازه گیری کنید.

2. مقدار توصیه شده نیتروژن مبتنی بر تجزیه و تحلیل را به عنوان پایه با استفاده از موارد زیر اعمال کنید

کودهای آلی؛

کودهای زیستی؛

کودهای نیتروژن دار

3. کودهای نیتروژنی محلول در پوشش بالا مانند اوره در دو دوز جداگانه.

4. برای بازیابی سریع، اوره (2% محلول w/v) را به عنوان محلول پاشی در گیاه استفاده کنید. محلول پاشی باید هر 10 تا 15 روز تکرار شود.

5. محصولات حبوبات را در تناوب بکارید.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما