بافت خاک

M919
M918
M917
M916

بافت خاک

بافت خاک

Soil Texture

 

فراوانی نسبی ذرات تشکیل دهنده خاک، بافت خاک نامیده می شود.

اندازه نسبی ذرات خاک را اصطلاحا بافت خاک می گویند. 

بخش جامد خاک را ذرات و اجزای معدنی مانند (قلوه سنگ، سنگریزه، شن، سیلت، رس) و نمک های معدنی و اجزای مواد آلی مانند (بقایای گیاهان و جانوران تجزیه یافته) و موجودات ذره بینی و غیر ذره بینی ساکن خاک تشکیل می دهد.

ذرات معدنی (شن، سیلت و رس) یا در واقع (ذرات با اندازه کمتر از 2 میلی متر) در تعیین بافت مورد استفاده قرار می گیرند.

M176

خاک درشت بافت و سبک به خاک شنی و خاک ریزبافت و سنگین به خاک رسی اطلاق می شود.

خاک های شنی سریع تر از خاکهای دیگر گرم و خشک می شوند و راحت تر قابل شخم زدن هستند.

خاک های رسی آب بیشتری را در خود نگه می دارند و از بقیه خاک ها دیرتر خشک و گرم می شوند، و از همه سخت تر قابل شخم زدن می باشند.

 

 

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما