خاک

M177

آنالیز خاک

خاک

خاک

 

خاک خوب حاوی 50% مواد جامد و 50% مواد غیر جامد است.

مواد جامد خاک شامل مواد معدنی 45% و مواد آلی 5% می باشد.

مواد غیرجامد خاک شامل 50% آب و 50% هوا است.

 

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما