بستر کشت

بستر کشت معدنی

M128

ورمی کولیت

M127

راک وول

M129

پامیس

بستر کشت آلی

کوکوپیت

M125

پیت ماس

M132

ورمی کمپوست

M983

خاک اره

M982

پوست برنج

M984

تراشه چوب

بستر کشت

بستر کشت

 

بستر کشت از نظر خصوصیات شیمیایی باید دارای: ظرفیت تبادل کاتیونی بالا (CEC)، نسبت C/N پایین و شوری کم (EC) باشد.

بستر کشت از نظر خصوصیات فیزیکی باید دارای: قدرت نگهداری ریشه، وزن مخصوص ظاهری کم، خلل و فرج بالا (قابلیت نفوذ اکسیژن)، مقاومت در برابر جمع شدگی و فشردگی باشد.

 

بسترها به دو گروه اصلی خاکی و بدون خاک تقسیم بندی می شوند.

کشت بدون خاک شامل:

کشت در آب (روش کشت: شناور، NFT و …)

کشت در هوا (آیروپونیک)

کشت در مواد جامد (بستر کشت آلی و معدنی)

 

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما