نمونه برداری از آب قنات

نمونه برداری از آب قنات

درب بطری استریل شده را باز نموده و از گردن بطری گرفته و در جهت مخالف جریان آب بطری را به عمق مناسب فرو برده، سپس بطری را چرخانده تا نقطه گردن آن آرام و به سمت بالا قرار گیرد.

M289

در قنات هایی که آلودگی تشخیص داده می شود، باید دو نمونه مجزا از مادر چاه و مظهر قنات برداشت شود. درب بطری را بسته و برای آزمایش به آزمایشگاه منتقل کنید. 

تبلیغات (کد C)