روش های نمونه برداری

M287

نمونه برداری از آب چاه

M288

نمونه برداری از رودخانه

M285

نمونه برداری از شیرآب

روش های نمونه برداری

1- نمونه برداری لحظه ای:

نمونه برداری در یک زمان و مکان معین از آب انجام می شود. در این روش، تنها خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب در همان زمان و مکان تعیین می شود.

2- نمونه برداری مداوم:

این نمونه برداری به این معنی است که نمونه های مجزا یا نمونه های لحظه ای در زمان های مختلف از یک منبع آب برداشت می شود. زمان آیتمی است که در این روش متغیر می باشد.

3- نمونه برداری مرکب:

منظور از نمونه برداری مرکب، مخلوط نمونه های لحظه ای جمع آوری شده از یک نقطه مکانی در زمان های مختلف (معمولا سیکل 24 ساعته) می باشد.

4- نمونه برداری مخلوط: 

در روش نمونه برداری مخلوط در یک زمان مشخص، چندین نمونه لحظه ای از قسمت های مختلف برداشت و با یکدیگر ترکیب می شود.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما