آب

آب

آب

 آب ماده ای حیاتی و مهم ترین منبع طبیعی در جهان است، که در سطح زمین به صورت یکنواخت پراکنده نیست.

آب پس از هوا، مهم ترین و اساسی ترین ماده مورد نیاز بشر برای ادامه زندگی، و برای رشد و نمو گیاهان ضروری و لازم است. کشاورزی بدون خاک (حفاظت از زمین با مراقبت از خاک آغاز می‌شود) ممکن است ولی بدون آب امکان ندارد.

حدود 70درصد سطح زمین از آب پوشیده شده است، اما تنها درصد کمی از این آب ها را می توان برای تامین آب مورد استفاده قرار داد. کمتر از یک درصد (نزدیک به 0/62 درصد) از آب موجود در سطح زمین، قابل استفاده از سوی بشر است که 0/86 درصد آن در دریاچه های آب شیرین، 0/02 درصد در رودخانه ها و 99 درصد در آب های زیرزمینی موجود می باشد.

کشور ایران از لحاظ عرض جغرافیایی در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار گرفته و دسترسی به منابع آب تجدید شونده آن محدود است، اصلاح الگوی مصرف آب در بخش های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی، شرب و بهداشت و … و جلوگیری از آلوده شدن آن امری ضروری است. 

M290

چرخه هیدرولوژی (چرخه آب) شامل سه بخش اصلی می باشد: تبخیر، متراکم شدن بخار آب، ریزش (بارش)

تبخیر: به فرایند تبدیل آب به بخار گفته می شود.

متراکم شدن بخار آب: صعود هوای غیراشباع از بخار آب مجاور سطح زمین به علت کم شدن فشار در طبقات بالای جو، باعث سرد شدن و آمادگی ابرها برای ریزش های جوی می شود.

ریزش: کلیه نزولات جوی است که به صورت برف، باران و … به زمین بازمیگردد.  


انواع منابع آبی:

1.منابع اتمسفری  2.منابع سطحی  3. منابع زیرزمینی

منابع اتمسفری (جوی): باران و برف و …

منابع سطحی: رودخانه، دریاچه، دریا و اقیانوس

آب های سطحی به دو دسته تقسیم بندی می شوند: آب های جاری، آب های راکد

منابع زیرزمینی: چاه، چشمه، قنات و …

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما