مدیریت کشت

M134

تولید نشاء

M139

روش های کشت

M178

بذر

M137

تغذیه

M179

عوامل محیطی

M187

مواد تنظیم کننده رشد