مدیریت کشت

M134

تولید نشاء

M179

عوامل محیطی

M187

مواد تنظیم کننده رشد