شرایط آب، برق و سوخت گلخانه

M268

آب

 

آب مورد نياز گلخانه از نظر كميت و كيفيت با توجه به نياز آبي گياه و مصارف برابر برآورد مهندس مشاور طرح، مي تواند از منابع مختلف از جمله : قنات دائمي، چشمه دائمي، رودخانه دائمي، آب سدهاي دائمي و چاه هاي كشاورزي پس از تاييد حق آبه از شركت سهامي آب منطقه اي استان و يا شهرستان تامين گردد.

خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بهداشتي آب پس از آزمون تجزيه توسط آزمايشگاه هاي مجاز بعنوان مدارك قابل وثوق از متقاضي اخذ مي گردد.

برای مطالعه تبصره ها و نکات، فایل را از لینک پایین صفحه دانلود کنید.

M266

برق

 

براي انجام فعاليتهاي گلخانه اي محاسبه ميزان برق مورد نياز از ضروريات طرح بوده كه بايستي توسط مهندسين مشاور طرح ارائه گردد..

 

ميزان برق با توجه به سطح گلخانه و نوع تجهيزات به كار رفته مطابق برآورد مهندس مشاور ، پيش بيني و محاسبه مي گردد و ارائه موافقت اداره برق شهرستان براي تأمين برق گلخانه ها به جز گلخانه تابع اقليم و سايبان ، ضروري است.

برای مطالعه تبصره ها و نکات، فایل را از لینک پایین صفحه دانلود کنید.

M269

گاز

استعلام گاز اجباري نبوده و در صورت درخواست متقاضي، ارائه موافقت از نمايندگي شركت ملي گاز مبني بر امكان تامين ميزان گاز مصرفي مورد نياز گلخانه

 

دوگانه سوز نمودن واحدهاي گلخانه اي توصيه مي گردد.
ايجاد منبع ذخيره سوخت دوم (سوخت مايع) متناسب با شرايط اقليمي و متراژ گلخانه هاي گازسوز توصيه مي شود.

M267

گازوئیل

ارائه موافقت از نمايندگي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مبني بر تامين ميزان گازوئيل مصرفي مورد نياز گلخانه يا واحد پرورش قارچ خوراكي در مناطقي كه امكان تامين گاز وجود ندارد.

دوگانه سوز نمودن واحدهاي گلخانه اي توصيه مي گردد.
ايجاد منبع ذخيره سوخت دوم (سوخت مايع) متناسب با شرايط اقليمي و متراژ گلخانه هاي گازسوز توصيه مي شود.

شرایط آب، برق و سوخت گلخانه

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما