قارچ

M380

قارچ یال شیر

M379

قارچ دم بوقلمون

M382

قارچ انوکی

M779

قارچ شیمجی

M780

قارچ مایتاکه

M781

قارچ کوردیسپس

M783

قارچ ترافل (دنبلان)

M796

قارچ مورل

M1256

قارچ پورتوبلا

قارچ

قارچ

یکی از خصوصیات بارز قارچ ها عدم وجود کلروفیل در سلول هایشان است.

قارچ ها به علت عدم وجود کلروفیل در ساختار سلولی قادر به فتوسنتز نیستند.

قارچ ها دارای سلول هایی با دیواره سلولی هستند.

از کنار هم قرار گرفتن تعدادی از سلول ها، هیف قارچ به وجود می آید، که از به هم پیوستن تعدادی هیف، میسیلیوم تشکیل می گردد، و قارچ مجموعه ای به هم تنیده از اجتماع میسیلیوم ها می باشد.

قارچ ها به علت فقدان کلروفیل قادر به استفاده از کربن هوا به طریق فتوسنتز نیستند و همواره نسبت به این عنصر هتروتروف می باشند.

قارچ‌ها دگرپرورده (هتروتروف یا دگرخوار) بوده و برای رشد و نمو به ترکیبات آلی نیاز دارند تا از آن به عنوان منبع انرژی استفاده نمایند.

قارچ کم مصرف ترین محصول کشاورزی از جهت مصرف آب است. حدود 10 لیتر آب به ازای 1 کیلوگرم قارچ.

تقسیم بندی تجزیه کنندگی مواد آلی

تجزیه کننده های اولیه: از مواد اولیه تجزیه نشده مانند: کاه گندم، برنج و … استفاده نموده و پس از تجزیه، از آنها برای رشد و نمو خود بهره می برند. (قارچ صدفی و…)

تجزیه کننده های ثانویه: این قارچ ها تنها قادرند از مواد سلولزی تجزیه شده (کمپوست) استفاده نمایند. (قارچ دکمه ای و…)

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

مشاوره پرورش قارچ

M778

کمپوست

P96
P97
P99
P95