مکان یابی محل احداث گلخانه

M215
M218
M217
M219

مکان احداث گلخانه

توپوگرافی گلخانه

محل احداث گلخانه باید تا حد امکان مسطح باشد، تا هزینه تسطیح کاهش یابد.

همچنین شیب باید به نحوی باشد که امکان زه­کشی مناسب آب های سطحی را فراهم نماید.

پیش بینی فضای توسعه

علاوه بر مساحت نهایی گلخانه و ساختمانهای (تاسیسات، سردخانه، انباری، دفترکار و نگهبانی و …) در نهایت فضای اضافی برای توسعه گلخانه و  احتیاجات پیش بینی نشده باید در نظر گرفته شود.

آب و هوا

مه دائمی، آب و هوای نامساعد و … به طور کلی برای پرورش محصولات مناسب نیست.

نیروی کار

نیازهای فعلی و آتی نیروی کار، باید بررسی و میزان تامین نیروی کار در منطقه باید مشخص شود. دست یابی و تامین نیروی کار ماهر، یکی از مشکلات اصلی و  همیشگی در صنعت گلخانه است.

در دسترس بودن امکانات

محل احداث گلخانه باید در جایی انتخاب شود که نزدیک راه های حمل و نقل باشد.

محل احداث گلخانه اغلب عامل تعیین کننده نوع سوخت (گاز، گازوئیل) مورد استفاده است.

آب

قبل از خریداری زمین، منبع تامین آب موجود باید از نظر کمیت و کیفیت آزمایش شود.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما