کنفرانسها، همایشها و سمینارها

کنفرانس ها، همایشها و سمینارهای کشاورزی ایران

 

 اطلاع رسانی کنفرانس و همایش های علمی پژوهشی کشاورزی ایران و جهان | گلخانه یار

محل تبلیغات شما

کنفرانسها، همایشها و سمینارها

اولین کنفرانس بین المللی

پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

 

تاریخ برگزاری: 30 فروردین 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 1 فروردین

محل برگزاری: تهران

اولین همایش ملی

توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند

تاریخ برگزاری: 7 اردیبهشت 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 31 فروردین

محل برگزاری: میناب

پنجمین کنفرانس ملی

توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران 

تاریخ برگزاری: 14 اردیبهشت 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 30 فروردین

محل برگزاری: تهران

نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی

تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 29 اسفند

محل برگزاری: تهران

هشتمین کنگره بین المللی

توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل

تاریخ برگزاری: 28 اردیبهشت 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 8 اردیبهشت

محل برگزاری: تهران

دوازدهمین کنفرانس بین المللی  

کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

تاریخ برگزاری: 29 اردیبهشت 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 20 اردیبهشت

محل برگزاری: تهران

ششمین همایش ملی

فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

تاریخ برگزاری: 1 خرداد 1402

مهلت ارسال اصل مقاله:

محل برگزاری: تهران

هفتمین کنفرانس بین المللی

پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی،محیط زیست ومنابع طبیعی

تاریخ برگزاری: 31 خرداد 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 25 خرداد

محل برگزاری: تهران

دوازدهمین همایش سراسری

کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 

تاریخ برگزاری: 22 تیر 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 30 اردیبهشت

محل برگزاری: تهران

هفتمین همایش بین المللی

افق های نوین در علوم و مهندسی کشاورزی (با رویکرد آب ، خاک و هوا)

تاریخ برگزاری: 23 مرداد 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 21 خرداد

محل برگزاری: تهران

هفتمین کنگره سالانه بین المللی

توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

تاریخ برگزاری: 20 تا 22 شهریور 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 21 اردیبهشت

محل برگزاری: تهران

پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

تاریخ برگزاری: 20 تا 24 شهریور 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 31 خرداد

محل برگزاری: تهران

هشتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

تاریخ برگزاری: 20 مهر 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 31 اردیبهشت

محل برگزاری: تهران

کنفرانسها، همایشها و سمینارها

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما