کنفرانسها، همایشها و سمینارها

کنفرانس ها، همایشها و سمینارهای کشاورزی ایران

 

 اطلاع رسانی کنفرانس و همایش های علمی پژوهشی کشاورزی ایران و جهان | گلخانه یار

محل تبلیغات شما

کنفرانسها، همایشها و سمینارها

هشتمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی

علوم محیط زیست،کشاورزی و منابع طبیعی

 

تاریخ برگزاری: 25 بهمن 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 20 بهمن

محل برگزاری: همدان

سومین همایش ملی

کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک

 

تاریخ برگزاری: 26 و 27 بهمن 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 30 دی

محل برگزاری: کرمانشاه

هفتمین همایش بین المللی

مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

 

تاریخ برگزاری: 26 بهمن 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 10 دی

محل برگزاری: تهران

هفتمین کنفرانس بین المللی

پژوهش ها و نوآوری های علوم کشاورزی و محیط زیست

 

تاریخ برگزاری: 29 بهمن 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 17 بهمن

محل برگزاری: تهران

هفتمین همایش بین المللی

پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تاریخ برگزاری: 30 بهمن 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 12 بهمن

محل برگزاری: همدان

سومین همایش ملی

صنعت و تجاری سازی کشاورزی

 

 

تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 5 بهمن

محل برگزاری: خوزستان (آنلاین)

هفتمین همایش ملی

یافته های نوین درعلوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

 

تاریخ برگزاری: 11 اسفند 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 7 اسفند

محل برگزاری: جیرفت

چهاردهمین همایش ملی

گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

 

 

تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 9 اسفند 

محل برگزاری: همدان

اولین کنگره

دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی

 

تاریخ برگزاری: 18 اسفند 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 5 اسفند 

محل برگزاری: تهران

ششمین کنگره بین المللی

علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

 

تاریخ برگزاری: 18 اسفند 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 15 اسفند 

محل برگزاری: تهران

دومین کنفرانس بین المللی

یافته های پژوهشی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 

تاریخ برگزاری: 19 اسفند 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 25 بهمن 

محل برگزاری: تهران

سومین کنفرانس ملی

توسعه کشاورزی، زمین سالم 

 

 

تاریخ برگزاری: 20 اسفند 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 15 بهمن 

محل برگزاری: تهران

هشتمین همایش بین المللی

دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

 

تاریخ برگزاری: 20 اسفند 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 12 بهمن

محل برگزاری: تهران

اولین کنفرانس بین المللی

پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

 

 

تاریخ برگزاری: 30 فروردین 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 1 فروردین

محل برگزاری: تهران

پنجمین کنفرانس ملی

توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران 

 

تاریخ برگزاری: 14 اردیبهشت 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 30 فروردین

محل برگزاری: تهران

هشتمین کنگره بین المللی

توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل

 

تاریخ برگزاری: 28 اردیبهشت 1402

مهلت ارسال اصل مقاله: 8 اردیبهشت

محل برگزاری: تهران

ششمین همایش ملی

فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

 

تاریخ برگزاری: 1 خرداد 1402

مهلت ارسال اصل مقاله:

محل برگزاری: تهران

دوازدهمین همایش سراسری

کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 

 

تاریخ برگزاری: 22 تیر 1401

مهلت ارسال اصل مقاله: 30 اردیبهشت

محل برگزاری: تهران

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما