نمایشگاه های کشاورزی

نمایشگاه های کشاورزی

اطلاع رسانی نمایشگاه های کشاورزی ایران و جهان | گلخانه یار

 

قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدام، صحت اطلاعات را از برگزار کننده رویداد، استعلام نمایید | با احترام گلخانه یار

محل تبلیغات شما

نمایشگاه های کشاورزی ایران

M1252

هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی

نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

 

 

تاریخ برگزاری: 19 تا 22 بهمن 1401

زمان بازدید: 14 الی 20

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد

M1251

اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی

منابع طبیعی و سیستم های حفاظتی پایدار آب وخاک،دانش و فناوری ها و صنایع مربوطه

 

تاریخ برگزاری: 2 تا 5 اسفند 1401

زمان بازدید: – – – –

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

M1218

 

نمایشگاه گل و گیاهان داروئی ایران

 

 

تاریخ برگزاری: 9 تا 12 اسفند 1401

زمان بازدید: – – – –

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز

M1253

 

نخستین جشنواره گل و گیاه عیدانه

 

 

تاریخ برگزاری: 15 تا 19 اسفند 1401

زمان بازدید: 16 الی 21

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی فارس

نمایشگاه های کشاورزی

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما