زنگ نواری (زنگ زرد)

M1105
M1102
M1104
M1109
M1108
M1107
M1103
M1106

زنگ نواری (زنگ زرد)

زنگ نواری (زنگ زرد)

Stripe Rust / Yellow Rust

عامل بیماری:

Puccinia striiformis

علائم بیماری: 

 

رشد و توسعه بیماری:

گیاهان میزبان:

خسارت:

روش های کنترل:

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.

کنترل بیولوژیک:

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.