زنگ ساقه (زنگ سیاه)

M1099
M1094
M1100
M1096
M1098
M1101
M1097
M1095

زنگ ساقه (زنگ سیاه)

زنگ ساقه (زنگ سیاه)

Stem Rust

زنگ سیاه یا زنگ ساقه گندم از مهم ترین زنگ های غلات در اغلب کشورهای جهان می باشد.

 

عامل بیماری:

Puccinia graminis

 

علائم بیماری: 

اوردیوم های منفرد روی هر دو سطح برگ، ساقه و سنبله

 

رشد و توسعه بیماری:

علت گسترش بیماری مربوط به باران های بهاره و مساعد بودن شرایط آب و هوایی در فروردین و اردیبهشت ماه می باشد.

 

گیاهان میزبان:

خسارت:

میزان خسارت زنگ سیاه گندم در ایران کمتر از زنگ زرد است

روش های کنترل:

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.

کنترل بیولوژیک:

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.