بیماریهای قارچی

M156

کپک خاکستری

M210

سفیدک داخلی خیار

M211

بوته میری جالیز