بیماریهای گیاهی

M183

بیماریهای باکتریایی

M181

بیماریهای ویروسی

M182

نماتد