بیماریهای گیاهی

M183

بیماریهای باکتریایی

M181

بیماریهای ویروسی

M182

نماتد

بیماریهای گیاهی

بیماریهای گیاهی

 

بیماری گیاهی زمانی رخ می دهد که عوامل بیمارگر نظیر قارچ ها، باکتری ها،ویروس ها، نماتد ها و … تحت شرایط مساعد اقلیمی به میزبان حساس حمله کنند و خسارت کیفی و کمی گوناگونی را به گیاه میزبان تحمیل نمایند.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.