سوسک برگخوار منداب

M950
M948
M946
M951
M952
M945
M947
M949

سوسک برگخوار منداب

سوسک برگخوار منداب

 

گونه: Entomoscelis adonidis

جنس: Entomoscelis

خانواده: Chrysomelidae

 

سوسک برگخوار چلیپائیان یا سوسک منداب که به کفشدوزک صیفی نیز معروف است.

 

چرخه زندگی: 

این حشره معمولا دارای یک نسل در سال است.

حشرات بالغ تخمها را معمولا در پاییز و به صورت دسته ای روی سطح خاک تا عمق 2-1 سانتیمتری آن قرار می دهند.

حشره بالغ در گرمای تابستان به حالت دیاپوز در داخل خاک به سر می برد.

 

شکل شناسی:

طول حشره بالغ: 10-8 میلیمتر

بدن به رنگ قرمز و سطح زیرین آن تیره است. 

تخم ها بیضی شکل به رنگ زرد تیره تا قهوه ای و لارو آفت بعد از رشد کامل به رنگ خاکستری تا تیره است. 

شفیره ها نیز به رنگ زرد کهربایی و به طول 10-8 میلیمتر می باشد. 

 

زیست شناسی:

زمستان گذرانی آفت به صورت تخم در خاک می باشد.

 

گیاهان میزبان:

کلزا، منداب، کلم، شلغم، تربچه، خردل، چغندر قند و خشخاش

ترب کوهی، کیسه کشیش و  آدونیس

 

خسارت:

لاروها پس از تفریخ تخم از پارانشیم برگ میزبان تغذیه کرده و تنها رگبرگها را باقی می گذارند.

 

روش های کنترل:

رعایت تناوب زراعی مناسب با گیاهان غیر میزبان

کنترل علف های هرز

شخم پاییزه و یخ آب زمستانه

 

کنترل بیولوژیک:

 

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.