آفات

آفات

عوامل زیستی خسارت‌زای گیاهی را به‌طور کلی آفات گیاهی (Plant Pests) می‌گویند.

در تعریف آفات گیاهی آمده است: «هر گونه، زیر گونه یا بیوتیپ گیاهی، جانوری یا پاتوژنی که باعث آسیب، خسارت و یا مرگ گیاه و محصول گیاهی شود».

در صورتی که شرایط اقلیمی‌ در منطقه جدید برای رشد و تکثیر آفات گیاهی مناسب باشد، گیاهان آن منطقه به سرعت آلوده شده و یا نابود خواهند شد.

M901

آفات

آفات گیاهی

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما